Kindcentrumplan

Het Kindcentrumplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het plan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd.  In hoofdlijnen wordt beschreven wat de speerpunten gaan zijn op gebied van 'Goed onderwijs', 'Digitale geletterdheid', 'Het eigentijdse kindcentrum' en 'Werkgeverschap'. 
In december 2020 is het definitieve kindcentrumplan 2021-2025 vastgesteld. (Na instemming van de MR) Zie hier het Kindcentrumplan 2021-2025
Elk jaar wordt ook een jaarplan gemaakt. Zie hier het jaarplan van 2021-2022

Jaarverslag

Met dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2020.
Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het bestaat uit verschillende onderdelen die reeds gedurende  het jaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld. Het jaarverslag is met zorg samengesteld.  Het verslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en tevens aan het College van Bestuur van Stichting Best Onderwijs aangeboden.