Protocollen

Protocollen Stichting Best Onderwijs
Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op De Klimboom gebruiken we protocollen. Op de eerste plaats de protocollen zoals die voor de scholen binnen onze stichting zijn vastgesteld. Daarnaast overzichten van afspraken die voor de Klimboom zijn gemaakt.

Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking tussen school, ouders en kind te vergroten.

De Stichting Best Onderwijs heeft een aantal (algemene) protocollen opgesteld voor de scholen, die onder haar bestuur vallen. U kunt hierbij denken aan:
- protocol sociale media en privacy beleid
- veiligheidsplan,
- gedragsprotocol,
- medisch handelen.
Hier wordt u doorgelinkt naar de website van Stichting Best Onderwijs, zodat u deze documenten kunt bekijken.  

Andere (meer school-specieke) protocollen zijn:

- Schoolregels
- Informatie voor nieuwe ouders
- Dyslexieprotocol
- Werkplan Thuisonderwijs
- Protocol Hoofdluiscontroles

Schoolregels
Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. We hebben gemerkt dat duidelijkheid omtrent regels en afspraken in en om de school daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Wat mogen en moeten we van elkaar verwachten? Daarom een overzicht van een aantal belangrijke schoolregels.

download: Schoolregels De Klimboom PDF 

Informatie voor nieuwe ouders
Wat is belangrijk om te weten wanneer uw kind start op onze school? Wat heeft het kind nodig op school? Hoe zit het met de ouderbijdrage? Wat geef ik mee voor de gym? Wat geef ik mee voor de pauze? Dit informatieblad geeft in het kort de belangrijkste eerste 'weetjes' weer.

download: Informatieblad voor nieuwe ouders 

Protocol informatievoorziening bij gescheiden ouders
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden. 

Pestprotocol
Pesten komt helaas op iedere school wel eens voor, ook bij ons kan dat gebeuren. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het pestprotocol helpt ons daarbij.

download: Pestprotocol  

Dyslexieprotocol
Compensatiemiddelen voor leerlingen met (of vermoeden van) dyslexie.

download: Dyslexieprotocol
meer informatie: https://www.balansdigitaal.nl/stoornis/dyslexie/ 

 Werkplan thuisonderwijs
N.a.v. de 'lockdowns' in 2020 en 2021 is een tweetal documenten gemaakt om duidelijkheid te geven in hoe we vorm geven aan het 'thuiswerken' wanneer kinderen niet naar school kunnen komen. Wat kan wel en wat kan niet verwacht worden:
Werkplan thuisonderwijs
Thuisonderwijs bij een lockdown

Protocol hoofdluiscontroles
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Absoluut geen schande; er niets aan doen wel. We proberen we ervoor te zorgen dat na elke vakantie de kinderen gecontroleerd worden. Alle inspanningen zijn gericht op een vroegtijdige signalering van hoofdluis door middel van de consequente en systematische controle, het informeren van ouders en het appelleren op behandeling van hoofdluis door de ouders. Een en ander uiteraard alleen te doen met hulp van de ouders. Iedere groep heeft in principe eigen controleurs.

download: Protocol hoofdluiscontrole

Luizen: bijna ieder kind krijgt er vroeg of laat mee te maken. En vervolgens zitten ouders, grootouders en luizenmoeders met de handen in het haar. Kun je luizen krijgen van je kat? Kunnen luizen zwemmen? En is het waar dat ze alleen schone hoofden opzoeken? Lees hier de antwoorden op deze vragen/fabeltjes!

Zie ook deze site van het RIVM voor meer informatie!

Zie ook dit document: LSH 5 - stappenplan

Zie ook deze brochure over het bestrijden van hoofdluis!

Verdere vragen (of opmerkingen) kunt u ook stellen via: luisvrij.klimboom@gmail.com 

Regels bij vervoer bij uitstapjes en excursies
Op school komt het geregeld voor dat we ouders vragen om te rijden. Ook hierbij gaan we uit van een aantal regels en afspraken. Hoeveel kinderen mogen er bijvoorbeeld op de achterbank en hoe zit het met de verzekering? Met het document 'Regels bij vervoer' proberen we hierin duidelijkheid te scheppen.

download: Regels bij vervoer naar uitstapjes 

 Protocol 'Hoe om te gaan met zindelijkheid in de kleutergroepen'
Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren maar wanneer zindelijkheid op deze leeftijd een structureel probleem is willen we graag samen met de ouder(s) stappen ondernemen om het kind te helpen zindelijk te worden. Het protocol dat daarvoor is gemaakt is met name gericht op advisering en samenwerking.

download: Protocol Zindelijkheid

Deze website en WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
We proberen deze website zo up-to-date mogelijk te houden. De site bevat informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden. Zoals u wellicht heeft gezien, bevat de site veel foto’s. In de schoolgids maken we elk jaar de ouders erop attent dat men kan aangeven liever geen foto’s op de site te hebben van hun kind(eren).
In het kader van WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) hier een aantal voorwaarden die voor ons belangrijk zijn en waar we ons aan houden:

- Deze website bevat up to date informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden.
- Op de website of documenten op de website (bijvoorbeeld De Boompost) worden nooit de achternamen (volledige namen) van de kinderen vermeld.
- De directie van de school is verantwoordelijk voor de inhoud van de schoolwebsite.
- Foto’s worden enkel in een lage resolutie op de site geplaatst. (VGA-modus)
- Indien ouders niet willen dat foto's waar zijzelf of hun kinderen op staan gebruikt worden op de schoolwebsite, dienen ze de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
- Ouders, leerkrachten en kinderen hebben te allen tijde, het recht om bepaalde foto's of teksten te laten verwijderen of aan te laten passen. Dit dienen ze aan de ict – coördinator of directie door te geven.
- Ouders die in school, of tijdens uitstapjes zelf foto's maken van activiteiten, vragen we heel nadrukkelijk dit ook met bovenstaande aandachtspunten in gedachten te doen. Ben hier a.u.b. alert op!
Hoe goed bedoeld ook; ben u ervan bewust dat niet alle ouders het wenselijk vinden dat u foto's van kinderen van een ander op bijvoorbeeld 'Facebook' plaatst.